први писмени задатак-степен, корен, комплексни број