контролна вежба ЕТ област деф, нуле и знак 2017/2018